• پورتال کانون کارآفرینان كردستان
  • فارسی
  • انگلیسی

اخبار

بانک ها در طرح اشتغال دستورالعمل تعیین شده را اجرا کنند

گزارش جلسات هیئت مدیره

مهمترین فعالیت های کانون استان